Superintendent of Police

 

Nidhin Valsan
IPS

Abhishek Dhania
IPS

Shobhit D. Saxena
IPS

Vishram Y. Borkar
GPS

Shekhar Prabhudesai
GPS

Bossuet Silva
GPS

Dinraj Govenkar
GPS

Sammy Tavares
GPS

Mahesh Gaonkar
GPS

Serafin Dias
GPS