Superintendent of Police

 

Mr. Pankaj Kumar Singh
IPS

Shri Arvind Gavas 
IPS

Shri Abhishek Dhania 
IPS

Shri Utkarsh Prasoon 
IPS

Mr. Shobhit d. Saxena
IPS

Shree Vishram Yu. Borkar 
GPS

 

Mr. Shekhar M. Prabhudesai
GPS

Mr. Bosut Silva 
GPS

Shree Dinraj Govankar
GPS

Mr. Lawrence D'Souza
GPS

Mr. Sammy Tavares 
GPS

Mr. Mahesh Gavkr 
GPS

Mr. Seraphine Dias 
GPS